Kasa Stefczyka Padew Narodowa

Działalność Kasy Stefczyka w Padwi Narodowej rozpoczęła się 2 maja 1902 roku. Budynek w którym miała swoją siedzibę, zakupiony został od Żyda Walda z Mielca. Początki Kasy Stefczyka związane są z osobami posła Franciszka Krempy, Macieja Koniecznego, ks. Wilhelma Skopińskiego, Wojciecha Ruły i innych. Była to spółka skupiająca dobrze znających się chłopów i mająca niskie koszty utrzymania, bowiem zatrudniała tylko kasjera. Udzielała kredytów krótkoterminowych i długoterminowych, a zwroty regulowała ratami dostosowanymi do możliwości pożyczkobiorcy. Podczas II wojny światowej Kasa Stefczyka przeznaczała duże kwoty na pomoc dla rodzin potrzebujących. Pieniądze wykorzystane były na zakup opału, nawozów, maszyn i narzędzi rolniczych.  4 czerwca 1950 roku Kasa Stefczyka została przemianowana na Gminna Kasę Spółdzielczą w Padwi Narodowej.

Dokumenty, weksle
Wspomnienia pana Tadeusza Krempy z Padwi Narodowej

Kasa Stefczyka

Tadeusz Krempa

Budynek Kasy Stefczyka wykupił dziadek pana Krempy, poseł Franciszek i podarował go na siedzibę kasy. Poseł Krempa wiedział, że gdy nastawał przednówek, chłopi nie mieli pieniędzy
i zmuszeni byli pożyczać je od Żydów. Później musieli z dużym procentem je oddawać. Chciał więc zlikwidować tę lichwę. Ojciec pana Krempy przez dłuższy czas był prezesem kasy. Gdy chciał zrezygnować ze stanowiska ze względu na stan zdrowia, poproszono, by jednak nadal pełnił swą funkcję. Jego zastępcą był Jan Stelmach - sołtys, który później został prezesem. Według ówczesnych przepisów musiała być kasa pancerna, ogniotrwała - była to kasa austriacka, w której trzymano wszystkie pieniądze. Miała  kilka zamków i specjalnych zamknięć

Kasa Stefczyka w Padwi Narodowej opracowanie chronologiczne na podstawie Ksiąg Protokołów ze wspólnych posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Księgi Protokołów z urzędowania Walnych Zebrań przechowywanych w Banku Spółdzielczym w Padwi Narodowej.

Działalność Kasy Stefczyka w Padwi Narodowej rozpoczęła się 2 maja 1902 roku, a jej początki związane są z osobami posła Franciszka Krempy, Macieja Koniecznego, Wojciecha Ruły i innych. Budynek, w którym Kasa Stefczyka znalazła swoje miejsce, zakupiony został od Żyda Walda z Mielca.

Od roku 1917 władzę w Kasie sprawowali m.in.:

Zarząd:
Ks. Wilhelm Skopiński- Przełożony Zarządu
Maciej Konieczny- Zastępca
Wojciech Ruła
Sebastian Roguz
Mateusz Piechota
Wincenty Uzar
Józef Krempa- Kasjer (od 1923r.)
Walenty Hyjek
Rada Nadzorcza:
Jędrzej Barszcz z Babul
Stanisław Stępień
Wawrzyniec Zygmont
Kasper Kędziora
Józef Cebula
Andrzej Rakoczy
Antoni Kułacz
Jakub Stanaszek
Stanisław Hyjek
Michał Patalita
Jędrzej Rup
Tomasz Gąsior
Władze w latach 30 - tych:
Zarząd:
Józef Krempa-Prezes
Tomasz Potyrała-Kasjer
Mateusz Piechota
Franciszek Ruła
Jan Karkosza
Jan Uzar
Rada Nadzorcza:
Józef Jarmuła- Przewodniczący
Antoni Kułacz z Przykopa- Zastępca
Jan Dydo z Zadusznik-Sekretarz
Jakub Barszcz z Babul
Antoni Lis z Zarównia
Tomasz Gąsior z Kębłowa
Adam Kowalik z Wojkowa
Franciszek Zieliński
z Czajkowej

1924
W latach 1923-1924 lokatorką domu kasowego była p. Helena Hermanowa, która za wynajem pomieszczeń płaciła równowartość 6 q żyta w markach polskich wedle ceny na targu w Mielcu w dniu zapłaty.
1928
1 lipca
„Uchwalono, by wpłacić datek dla Związku Młodzieży na cele orkiestry nowozałożonej 100 zł i na cele budowy Domu Ludowego w Padwi Narodowej również 100 zł jako datek.”
1929
29 czerwca
„W dniu 12/06 1929 r. został tragicznie zabity przez autobus pasażerski „Rapide” kursujący na gościńcu Tarnobrzeg - Tarnów Roguz Sebastian - długoletni członek Zarządu Kasy Stefczyka.” Jego pamięć uczczono poprzez powstanie z miejsc.
15 września
„Godziny urzędowania ustala się w Kasie od godziny 9 rano do
12 w południe, zaś od 1 do 4 popołudniu.”
1930
24 czerwca
„22 marca 1930 r. zmarł długoletni - bo przez 28 lat urzędujący bez przerwy - Przełożony Zarządu ks. Wilhelm Skopiński - kanonik padewski. Pogrzeb odbył się przy udziale kilku tysięcy ludzi w dniu 24/6. Zarząd oraz Rada zebrane na nadzwyczajnym posiedzeniu wzięli udział w pogrzebie, składając wieniec ze zboża z napisem na szarfie: Długoletniemu Przełożonemu - Kasa Stefczyka. W dowód podzięki imieniem członków Kasy na grobie Przełożonego Zarządu wyraża żal po stracie tak dobrego człowieka jakim był śp. Kanonik Wilhelm Skopiński, przez śmierć którego Kasa poniosła stratę zacnego i powszechnie lubianego Przełożonego. Aby upamiętnić ten zgon zebrani wyrażają hołd przez powstanie z miejsc w czasie czytania protokołu.”
29 czerwca
Odczytano pismo „Zwierzchności gminnej, w którym gmina Padew prosi, aby przed lokalem kosztem kasy wybudować chodniki, tak jak to czyni gmina Padew Narodowa.”
1932
5 czerwca
W budynku kasowym od frontu zajmuje pomieszczenia Komenda Policji Państwowej.
11 grudnia
Uchwała w sprawie odciążenia gminy „Padew Nar. i Kol., która zaciągnęła w tutejszej Kasie pożyczki na budowę szkoły- a gminy te sprzedają grunt na zapłacenie długów”.
1933
30 marca
W dniu 28 marca zmarł Przełożony Zarządu Kasy Stefczyka Wincenty Uzar, który był członkiem Zarządu od 20 lat. „Śp. Przełożony przez cały czas swej gorliwej pracy na niwie spółdzielczej przyczynił się bardzo dużo do rozwoju Spółdzielni jako człowiek uczciwy, szlachetny, oddał wielkie usługi w swem życiu pracą dla ludu - dlatego w dowód uznania jego zasług zebrany Zarząd i Rada biorące udział w pogrzebie, składają wieniec na jego grobie i wyraża wielki żal, że kasa straciła znowu tak dobrego człowieka z naszego grona.”
5 listopada
Przełożonym Zarządu zostaje Józef Krempa, kasjerem zaś Tomasz Potyrała.
10 grudnia
Jako prezes Rady Nadzorczej widnieje w protokołach Józef Jarmuła. Dokonano przeróbek pokojów kasowych, które zostają przeznaczone na prośbę Komendanta Policji na jego mieszkanie.
1935
14 kwietnia
„Przełożony Zarządu oznajmia, że w dniu dzisiejszym zmarł nagle w drodze do kościoła pierwszy Przełożony Zarządu Konieczny Maciej (...), który należał do tych, którzy przyczynili się do założenia Kasy Stefczyka w Padwi w roku 1901. Po czym uchwalono, aby gremialnie wziąć udział w pogrzebie, który się odbędzie w dniu 16/IV 1935 r.i poczynić wydatek na zakup szarfy do wieńca w celu złożenia na jego grobie.”
9 września
„Przełożony Zarządu objaśnia, że 15 września cała Polska obchodzi Dzień Spółdzielczości, wobec czego zachęca, aby i nasza Kasa urządziła wspólnie ze Spółdzielnią Mleczarską dzień Spółdzielczy (...). Uchwalono urządzić tę uroczystość według następującego programu:
1) Nabożeństwo w Kościele o godz. 10.30.
2) Po nabożeństwie pochód na salę Domu Ludowego z muzyką.
3) Zagajenie przez posła Franciszka Krempę.
4) Wygłoszenie przemówienia o spółdzielczości przez Przełożonego Zarządu Krempę.
5) Wygłoszenie przemówienia przez Dyrektora i Prezesa Rady Nadzorczej Jarmułę.
6) Przemówienie Jana Czechury Przełożonego Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej.
7) Przemówienie kasjera Tomasza Potyrały.
8) W przerwach między przemówieniami przygrywać będzie orkiestra
a deklamacje o spółdzielczości zostaną wykonane przez uczni szkolnych.”
1936
10 maja
Przedłożono wniosek dotyczący założenia Spółdzielni Zbożowej i Sklepowej wspólnie ze Spółdzielnią Mleczarską.
1 czerwca
Na zebraniu uczczono pamięć zmarłego Franciszka Krempy- założyciela Kasy, podkreślając jego „owocną pracę w całem życiu dla spółdzielczości, a zwłaszcza na terenie tutejszej okolicy i że przez śmierć tegoż Spółdzielczość straciła najlepszego członka”. Cześć zmarłemu oddano poprzez powstanie z miejsc i wysłuchanie wspomnienia o nim, wygłoszonego przez p. Józefa Jarmułę, a także dwuminutowym milczeniem.
12 lipca
Centralna Kasa przyznaje Kasie Stefczyka kredyt budowlany
(5.000 zł), który został przeznaczony na udzielenie pomocy „tym, którzy zaczęli budować, jednak nie mają funduszów na wykończenie budynków”. Podniesiono problem tych członków Kasy, którzy nie spłacali zaciągniętych pożyczek ani należnych odsetek i możliwość wpływania na „członków dłużników, aby uregulowali zaległości w Kasie - gdyż mimo upomnień Kasy jest dużo zaległości i Kasa będzie zmuszona należności egzekwować drogą sądową.”
1937
11 kwietnia
„Ponieważ dom kasowy, jak i w nim mieszczący się lokal Kasy, jest poniszczony i wymaga remontu, na co zwrócił uwagę Pan Rewident w czasie rewizji Kasy, wobec czego Zarząd i Rada Nadzorcza uchwalają poczynić remont, a mianowicie przebudować piec w Kasie, poprawić otynkowanie w lokalu kasowym i pomalowanie takowego, zrobienie dwoje drzwi nowych, pomalować drzwi i okna oraz trzy ściany budynków zewnątrz i przerobić ganek, który jest zniszczony. A także płoty się walą, uchwalono również od frontu postawić nowy płot.”
12 września
„Uchwalono, aby ogrodzić ogród i dom kasowy nowymi płotami - gdyż stare zniszczone walą się i aby wyglądowi majątkowi Kasy nie było ujmy, że jest zaniedbany.”
1938
27 lutego
„Uchwalono, aby w celach propagandowych kalendarze na rok 1938 rozdać bezpłatnie pomiędzy wkładkowców”.
3 kwietnia
Budżet Kasy na rok 1938 przedłożony przez Zarząd:
Dochody: 9.657 zł
Rozchody: 5.813 zł
Przewidywana nadwyżka brutto: 3.844 zł
Koszta prowadzenia: 2.935 zł
Czysta nadwyżka: 909 zł
5 czerwca
Na wniosek Kowalika Adama uchwalono wycofać z rachunku lokat z Centralnej Kasy 3.000 zł w celu udzielenia członkom pożyczek w czasie przednówku, gdzie wielu członkom brakuje środków do utrzymania rodzin.
4 września
- p. Stanisław Szarama stawia wniosek, aby z funduszu zasobowego
Kasy przeznaczyć 100 zł na bibliotekę gminną
- p. Wojciech Gancarz wnioskuje o wybudowanie drogi kolejowej
Padew - Piechoty
- p. Jan Kielek proponuje, by za nadwyżkę zakupić zegar na budynek
szkolny
Uchwalono, że nadwyżka zostanie przeznaczona na bibliotekę. Pojawiają się także głosy, by wybudować młyn gospodarczy za fundusze kasowe.
1939
22 stycznia
„Przełożony Zarządu referuje sprawę konieczności zaciągnięcia pożyczki w Centralnej Kasie w Sandomierzu dla synów członków Kasy, którzy pracują jako robotnicy w zakładach przemysłowych
i takowi starają się w Kasie o pomoc kredytową na kupno rowerów, aby mogli mieć dogodny środek lokomocji udania się do pracy i z pracy wieczorami, wobec czego bardzo pożądane by było, aby udzielić im pomocy kredytowej na kupno tych rowerów. A że Kasa na ten cel nie posiada dogodnego kredytu, dlatego stawia uchwałę, aby prosić Centralną Kasę w Sandomierzu o udzielenie na ten cel pożyczki.
Rada Nadzorcza po dyskusji wspólnie z Zarządem uchwala jednogłośnie zaciągnięcie pożyczki w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych w Sandomierzu w wysokości 10.000 zł na kupno rowerów dla robotników pracujących w Państwowych Zakładach Lotniczych pod Mielcem.”
26 lutego
„Uchwalono, aby na razie nie sprowadzać rowerów na całą kwotę, lecz 3 rowery na próbę z trzech modeli, aby sobie członkowie wybrali, jaki gatunek roweru będzie komu odpowiadał.”
7 maja
Przełożony Zarządu referuje sprawę poddzierżawienia gminie stajenki na areszt. Rada Nadzorcza po dyskusji uchwala stajenkę wyremontować i poddzierżawić Zarządowi gminnemu w Padwi nal. po 7 zł miesięcznie”.
30 lipca
Podjęto uchwałę, że członkowie kilku gromad należących do okręgu działalności Kasy, którzy zostali dotknięci klęską gradobicia i w 80 % - tach utracili uprawy oraz ci, których budynki zostały zniszczone przez huragan, będą mogli otrzymać pomoc kredytową od Kasy na kupno zboża do siewu, odbudowę budynków i paszę.
„Uchwalono, aby Kasa Stefczyka zajęła się sprowadzeniem węgla i nawozów sztucznych dla swych członków, z uwagi, że nie ma na taki skład pomieszczenia, aby wybudować na placu kasowym budynek do pomieszczenia tych magazynów (...), aby w jesieni magazyn mógł być zdolny do użytku.”
10 grudnia
Odnotowany jest zastój Kasy ze względu na wojnę oraz zniszczenia, jakich dokonały w budynku wojska niemieckie. Ze zniszczeń tych Komisja rewizyjna spisała osobny protokół. „Akta i dokumenty nie zostały zniszczone, ponieważ takowe przez Przełożonego Zarządu i Kasjera zostały bezpiecznie zachowane - jedynie poniszczono stare akta i zniszczono 1 kasę ogniotrwałą oraz urządzenia kasowe (część umeblowania). Pan Jan Marmola z Przykopa składa prośbę o wydzierżawienie mu lokali kasowych, w których mieściła się Policja - uchwalono poddzierżawienia lokali odroczyć.” Materiały przeznaczone na budowę składu, zgromadzone na placu gromadzkim uchwalono „zwieść i złożyć na stertę w ogrodzie kasowym. Z gromadzeniem dodatkowych materjałów na budowę budynku na razie się wstrzymać.” „Na wniosek p. Jana Uzara członka Rady postanowiono, aby nie udzielać żadnych pożyczek, lecz gotówkę zebraną ze spłat pożyczek przeznaczyć jedynie na zwroty wkładek.”
31 grudnia
„Do Zarządu Kasy zgłosił się lekarz wygnaniec z Pomorza
o wydzierżawienie mu lokali Kasy, w których ma zamiar zamieszkać
i jako lekarz ordynować. Rada Nadzorcza po dyskusji uchwala jednomyślnie z uwagi, że lekarza w tutejszej okolicy nie ma i dla ludności byłoby dobrodziejstwem, gdyby lekarz znajdował się w Padwi - aby Dr Józefowi Grande wydzierżawić wszystkie te ubigacje w domu kasowym, które dzierżawiła Policja z wyjątkiem pokoju południowego, który zajmie z powrotem Zarząd Kasy na kancelarję.”
1940
10 maja
Budżet dochodów i wydatków przewidzianych w roku 1940:
Dochody: 11.620 zł
Rozchody: 5.908 zł
Nadwyżka brutto: 5.712 zł
Koszta prowadzenia: 5.330 zł
Nadwyżka: 382 zł
„Rada Nadzorcza, uznając panującą w dzisiejszych czasach drożyznę, gdzie w porównaniu do cen przedwojennych środki utrzymania, odzieży itp. wzrosły 10 - krotnie z powodu wojny i z nią spadku waluty, uchwaliła podwyższyć wynagrodzenie pracownikom kasowym, aby nie zupełnie za darmo pracowali w kasie”.
Pobory w roku 1940: „Przełożony Zarządu i za księgowość 200 zł miesięcznie, kasjer 70 zł miesięcznie, stróż kasowy 25 zł. Komisja Rewizyjna po 10 zł każdy członek za dzień kontroli Kasy. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu łącznie z członkami urzędującymi jako zwrot kosztów furmanek na posiedzenie po 5 zł za każde posiedzenie”. „Rada Nadzorcza na wniosek P. Prezesa Jarmuły upoważnia Zarząd, aby poczynił starania i zakupił funduszami Kasy większą ilość węgla, soli i nawozów sztucznych, aby członkom pomóc w nabywaniu tych artykułów, których jest zupełny brak na terenie działalności kasy.” „Uchwalono z uwagi, że wygnańcy z Pomorza i Wielkopolski znajdujący się na naszem terenie 22 rodzin cierpią na brak obuwia
i odzieży, jak i nie posiadają środków pieniężnych na leczenie w niektórych rodzinach, aby Kasa przyszła im z pomocą kredytową w udzieleniu pożyczek w wysokości 200 zł najwyżej dla jednej rodziny, tj. jeżeli rodzina jest liczniejsza - zaś jeżeli jest mniej liczna pożyczka ma być udzielona mniejsza.”
26 maja
Uchwalono, aby Zarząd Kasy „poczynił starania w przyjściu członkom z pomocą i dostarczeniu im maszyn i narzędzi rolniczych - Przełożony Zarządu oznajmia, że nawiązał kontakt ze Spółdzielnią „Żniwo” w Dębicy i Syndykatem rolniczem (...) by zapodać ilość
i jakość maszyn.”
30 czerwca
Na początku wojny z powodu rozpoczętych przez Niemców działań zbrojnych i licznych powołań do wojska coraz mniej osób uczestniczy w walnych zebraniach członków Kasy. Kasa Stefczyka przeznacza również duże kwoty na pomoc dla rodzin potrzebujących, przede wszystkim na zakup opału, nawozów, maszyn i narzędzi, aby mogły one przetrwać czasy zawieruchy wojennej. „Ponieważ został nawiązany kontakt ze Spółdzielnią „Żniwo” w Dębicy i wszelkie przedmioty jak maszyny, nawozy, cement, kosy, oliwa, węgiel dla członków będą nabywane w tej spółdzielni postanowiono przystąpić na jej członka z dwoma udziałami po 50 zł”. „Ponieważ Kasa prowadzać będzie wiele niezbędnych towarów dla członków p. Ruła (członek Zarządu) zaproponował „że na miejsce rozdziału przedmiotów odstąpi Kasie kiosk znajdujący się na rynku przez miesiąc lipiec bezinteresownie (...). Rozdziałem tych rzeczy ma się zająć panna Rulanka, za którą to czynność otrzyma 5 zł za każdy dzień zajęcia jej przy rozdziale.”
29 września
Z powodu przedłużającej się choroby swoich obowiązków w radzie nie może dalej sprawować p. Jan Dydo Zastępuje go wybrany na Walnym Zebraniu p. Józef Siwiec z Zadusznik.
1941
15 czerwca
Zebrania odbywać się mają w lokalu kasowym (do tej pory zwoływane były przede wszystkim w Domu Ludowym), ponieważ wszystkie inne lokale zajęte zostały przez wojsko niemieckie.
1942
11 stycznia
„Przełożony Zarządu p. Józef Krempa przedstawia Zarządowi i Radzie Nadzorczej, że jest zapotrzebowanie w kasie na pieniądze, gdyż zostało zgłoszonych wiele pożyczek na kupno koni, których z powodu zabrania przez wojsko jest znaczny brak (...) zgłoszenia opiewają na znaczne kwoty - skoro się zważy, że za średniej jakości konia trzeba dziś zapłacić około 1.500 zł.”
10 maja
Zarząd i Rada podejmują dyskusję na temat „kupna traktora w Spółdzielni Rol.-Handl. w Mielcu (...). Rada Nadzorcza po dyskusji uchwaliła jednogłośnie zakupić traktor jako rzecz korzystną w tych czasach dla członków (...). Na cel kupna traktora Rada upoważnia Zarząd do zaciągnięcia pożyczki i podpisania weksli, która to pożyczka ma być zapłacona z zysków pracy przy omłocie zboża młocarnią poruszaną traktorem.
8 listopada
Przełożony stawia wniosek, z którym solidaryzuje się cały Zarząd i Rada, aby na pomieszczenia młocarni i traktora wybudować na placu kasowym obok kanału szopę - garaż z rygli desek.
1943
21 marca
Kasa chce „pomóc członkom w tych ciężkich czasach wojennych przez udzielenie pożyczek na kupno koni - czy inwentarza żywego, który przez ogólny brak jest bardzo drogi tak, że bez pomocy kredytowej nikt tu nie jest w możności inwentarza żywego nabyć.”
7 maja
„P. Ruła wspomniał, że zarząd z Radą harmonijnie pracują - starają się i w czasie wojny nie tylko nieść pomoc w udzielaniu pożyczek, lecz również dostarczaniu na dogodnych warunkach maszyn rolniczych, narzędzi, nawozów sztucznych oraz zakupiono garnitur młocarni motorowej, a następnie traktor ogumiony, które to maszyny służą członkom przy omłocie zboża po niskich cenach - a w Kasie wzrósł wartościowy majątek w postaci motor - maszyny i traktora.”
15 października
Połączenie Kasy Stefczyka w Padwi Narodowej z Kasą Stefczyka
w Jaślanach na podstawie Zarządzenia w sprawie ograniczeń uwarunkowanych stosunkami wojennymi w Spółdzielniach prawa niemieckiego z dnia 1 V 1943 r. Spółdzielnią przejmującą była Kasa Stefczyka w Padwi.
1945
2 kwietnia
Przełożony Zarządu złożył sprawozdanie ze zniszczeń w czasie działań wojennych majątku kasowego:
1)W dniu 2/VIII 1944 została trafiona pociskiem armatnim niemieckim młocarnia „Clayton” poczem spaliła się doszczętnie.
2) Wojska Sowieckie, które odparły po drugi raz Niemców z Padwi
w nocy z 6 na 7 sierpnia 1944 - odbiły lokal kasowy i magazyny - odkręcono od motoru „Clayton” wszystkie drobne części jak magneto - świece, przyrząd zapłonowy tak, że dziś motor bez tych części jest nie do użytku - musi być oddany do remontu.
3) Z lokalu kasowego po odbiciu drzwi wojska zabrały maszynę do pisania, zdemolowano biuro - zniszczono wszystkie z szafy akta, druki, książki tak, że pozostały tylko te akta i księgi, które znajdowały się w kasach żelaznych, poza tem wszystko zostało zniszczone.
4) jedna kasa ogniotrwała została uszkodzona, lecz nadaje się do użytku - z lokalu zabrano 5 nowych krzeseł i wszystkie przybory do pisania w czem dużo papieru i kopert jako zapasy kancelaryjne.
5) Poniszczone od pocisków zostały dachy na magazynach, które częściowo już naprawione oraz dach podziurkowany na domu Kasy i zabrane części rynien, zamki od drzwi oraz poniszczono ogrodzenie ogrodu kasowego.
6) Spaliło się 180 l. benzyny, która była przygotowana na sezon młocki zboża wraz z pożyczoną kanką żelazną.”
„Przełożony Zarządu p. Józef Krempa oznajmia, że wyszukał na terenie powiatu w Wadowicach Górnych śliczną nową młocarnię motorową po Niemcach i wskutek jego zabiegów w Starostwie Mieleckim uzyskał dla Kasy przydział tej młocarni”.
„Przełożony usprawiedliwia, że wskutek działań wojennych i terenu przyfrontowego przez 6 miesięcy kasa była nieczynna - gdyż kwaterowało masy wojsk i lokal był zajęty przez Zarząd Gminy.”
1948
9 stycznia
„Przełożony Zarządu ( Józef Krempa) wyjaśnił Zarządowi, że pełnił funkcję księgowego tutejszej Kasy przez 30 lat, a dziś z powodu upadku na zdrowiu nie może już dalej funkcji takowego spełniać.” Na księgowego powołany zostaje Michał Uzar z Padwi.
1949
23 października
Na wniosek Prezesa Zarządu J. Krempy podjęto decyzję
o zelektryfikowaniu budynku kasowego, i „założeniu instalacji elektrycznej wedle cen obowiązujących i praktykujących w tut. gromadzie.”
1950
10 kwietnia
Kasa podpisuje umowę dzierżawną z Zarządem Poczty w Padwi Narodowej na wynajem pomieszczeń, w których mieścić się będzie Urząd Pocztowy, a które mają się zwolnić w związku z przeniesieniem się Zarządu Gminy do własnego lokalu.
4 czerwca
Kasa Stefczyka zostaje przemianowana na Gminną Kasę Spółdzielczą w Padwi Narodowej.
1958
4 maja
Wnioski o podzielenie nadwyżki finansowej wysunęli:
- p. Jan Bekier - 1000 zł należy przeznaczyć na pomnik Grunwald,
do którego będzie robiona tablica pamiątkowa
- p. Józef Krempa - 1000 zł proponuje przeznaczyć na powodzian
- p. Jan Stelmach stawia wniosek, by nadwyżkę przeznaczyć na pomnik na grobie nieznanego żołnierza. Do wniosku tego przychyla się p. Jan Madej z Domacyn, twierdząc, że żołnierze ci, to „nasi bracia polegli za naszą wolność i Ojczyznę i nie należy o nich zapominać i dziwi się, że tyle lat po wojnie nikt o tym nie wspominał (...), a także jako katolicy mamy dać za nimi na mszę św. i wypominki (burza oklasków na sali).”

Wszystkie wnioskowane cele zostały wsparte

Zarząd Kasy Stefczyka

Rada Nadzorcza i Zarząd Kasy Stefczyka w Padwi Narodowej, ok. 1920 r.

Siedzą od lewej: Mateusz Piechota, ks, Wilhelm Skopiński, Józef Uzar, Józef Krempa, Michał Sroczyński.

Stoją w pierwszym rzędzie od lewej: NN, NN, NN, Wincenty Uzar, Jan Karkosza, Jan Pluta

Stoją w drugim rzędzie od lewej: Antoni Kmuk, N. Małodziński, Jan Pieróg

Kasa Stefczyka - zdjęcia współczesne zachowanego ganku z Kasy Stefczyka